آخرین اخبار : 

استخاره با قرآن کریم

استخاره با قرآن کریم

wpid-index.jpg استخاره با قرآن کریم استخاره با قرآن کریم یعنی طلب خیر از خداوند در انجام کار.اما متاسفانه بعضی از آدم ها دراستخاره با قرآن کریم زیاده روی می کنند و در هر کاری اعم از مهم و غیر مهم به جای ابنکه از عقل خود و مشورت کردن استفاده کنند از استخاره با قرآن کریم استفاده می کند استخاره به حالت های ...